Demoodlingar

Etablering av höstvete

Tre såmaskiners etableringsresultat av höstvete vid varierande jordbearbetningsmetoder.

Mullhaltsuppbyggnad

Simulering av mullhaltens inverkan på matjorden, genom tillförsel av torv i olika mängd.

Mångfaldsgrödor

Demonstration av olika fröblandningar för att gynna bland annat pollinerare i odlingslandskapet.

Såtid och utsädesmängd i höstraps

Två olika höstrapssorter sådda vid tre såtidpunkter, med varierande utsädesmängd.

Vallinsådd i höst- och vårsäd 

Olika tidpunkter, skyddsgrödor och metoder för valletablering i skyddsgröda.

Höstvete svampbekämpning

Bekämpningsstrategier för bekämpning av svampsjukdomar, främst DTR, i höstvete.

Höstvete kompletteringsgödsling

Kompletteringsgödsling med kväve till höstvete.

Vårsorter med kompletteringsgödsling

Sortdemonstration av vårgrödor, kompletteringsgödslade efter kraftig nederbörd.

Höstsorter

Sortdemonstration av höstspannmål.